Bankszámlaszámunk: 10918001-00000068-64440037     IBAN: HU05 1091 8001 0000 0068 6444 0037     SWIFT: BACXHUHB

Utasbiztosítás díjszámítás és kötés

Első lépés
Üzletkötő kiválasztása
Biztosítottak száma és életkora
14 év alatt: 14-17 év:
18-45 év: 46-69 év:
70-79 év:      
Biztosítás időtartama
Kezdete: Vége:
Úti cél
Utazás jellege
Fedezet típus

Kuponkód
Írja be a kedvezményre jogosító kódját:

 
   
 
 
 

Biztosított: a Magyarország területén állandó lakóhelyű természetes személy, akinek az életével, egészségi állapotával,
útipoggyászával kapcsolatos eseményekre a biztosítási szerződés létrejön, és aki a magyar kötelező egészségbiztosítás
rendszerében biztosított, vagy az egészségügyi szolgáltatásra egyéb jogcímen jogosult, továbbá érvényes társadalombiztosítási
azonosító jellel (TAJ szám) rendelkezik (állampolgárságtól függetlenül).

A Magyarország területén állandó lakóhelyű és Magyarországon érvényes TAJ számmal is rendelkező nem magyar állampolgár
természetes személy esetében a Biztosító az állampolgárság szerinti országba legfeljebb 30 napos utazásra vállalja a
kockázatot, feltéve, ha ez az ország az Európai Unió tagállama.

Amennyiben a Biztosított a kockázatviselés első napján vagy ezt megelőzően a 70. (hetvenedik) életévét betölti, vagy betöltötte,
a Biztosító legfeljebb 90 napos időtartamú külföldi utazásra kötött biztosítási szerződés alapján vállal biztosítási fedezetet, és a
biztosítási díj 100 %-os mértékű pótdíjjal egészül ki.

Amennyiben a Biztosított a kockázatviselés első napján vagy ezt megelőzően a 80. életévét betölti, vagy betöltötte, biztosítási
szerződés részére nem köthető.

A biztosítási szerződés a Szerződő/Biztosított által a kockázatviselés kezdeteként megjelölt időpontban lép hatályba, feltéve,
hogy a Szerződő/Biztosított a biztosítás tartamára járó biztosítási díj teljes összegét a kockázatviselés kezdetét megelőzően a
Biztosító vagy az általa a biztosítási díj átvételére felhatalmazott személy részére bizonyíthatóan megfizette, vagy a biztosítási
díj teljes összege a Biztosító számlájára megérkezett.

Amennyiben a biztosítási díj befizetésének pontos időpontja (óra, perc) sem a biztosítási szerződésben, sem a biztosítási
kötvényen nincs feltüntetve, a Biztosító kockázatviselése legkorábban a biztosítási díj befizetését követő napon „0” órakor
kezdődik.

A kockázatviselés kezdetének legkésőbbi időpontja a biztosítási szerződés megkötésétől számított legfeljebb 60 (hatvanadik)
nap lehet.

A biztosítási szerződés a biztosítási szerződésben a biztosítás lejárataként megjelölt időpontig, de legfeljebb a biztosítási
szerződés hatálybalépésétől számított 90 napig köthető meg. A Biztosító kockázatviselése a szerződés hatálybalépésének
időpontjában kezdődik meg.

Amennyiben síelni, snowboardozni indul,kérem válassza a
„Síelés, snowboardozás” lehetőséget,
egyéb külföldi nyaralás esetén a „Hagyományos utazás” jelleget jelölje meg.
Kérem vegye figyelembe, hogy mindkét választás esetében léteznek olyan
veszélyes sportnak minősülő tevékenységek amelyekből eredő károkra
a biztosítás nem nyújt fedezetet!

Európa: A Biztosítási Feltételek alkalmazásában kizárólag az alábbi országok tartoznak Európa területi hatálya alá: Albánia,
Andorra, Ausztria, Belgium, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország,
Fehéroroszország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Izland, Lengyelország,
Lettország, Lichtenstein, Litvánia, Luxemburg, Macedónia, Málta, Moldávia, Monaco, Montenegró, Németország, Norvégia,
Olaszország, Portugália, Románia, San Marino, Spanyolország (Kanári-szigetek is), Svájc, Svédország, Szerbia, Szlovákia,
Szlovénia, Ukrajna, Vatikán, valamint Ciprus és Törökország teljes területe. A felsorolt országoknak a földrajzi értelemben vett
Európán kívüli területei (ún. tengerentúli területek, protekturátusok, megyék, például Brit tengerentúli területek, Francia
Polinézia, Holland Antillák) nem tartoznak Európa területi hatálya alá.

A biztosítási szerződés területi hatálya kiterjed külföldre a Magyar Köztársaság határain kívüli Európára.

Pótdíj megfizetése ellenében a szerződés területi hatálya kiterjeszthető Oroszországra valamint az összes Európán kívüli
földrészre, és e földrészek országaira.

A biztosítási szerződés területi hatálya nem terjed ki az olyan országok vagy térségek területére, amelyek a kockázatviselés
első napján vagy a Biztosított által az adott országba/területre történő beutazás napján a Magyar Köztársaság
Külügyminisztériuma által nem javasolt utazási célországok és térségek között szerepelnek.

    Prémium   Bázis
Orvosi költségek betegségre és balesetre   8.000.000 Ft   3.000.000 Ft
Beteg hazaszállítása   8.000.000 Ft   2.500.000 Ft
Sürgősségi fogászati limit   50.000 Ft   0 Ft
Baleseti halál   2.000.000 Ft   1.000.000 Ft
Baleseti rokkantság   2.000.000 Ft   1.000.000 Ft
Légikatasztrófa esetén többlettérítés   3.000.000 Ft   0 Ft
Poggyászbiztosítás   150.000 Ft   80.000 Ft
Poggyászbiztosítás tárgyankénti limit   limit nélküli   limit nélküli
Utiokmányok, iratok   25.000 Ft   10.000 Ft
Beteglátogatás költségei összesen   150.000 Ft   100.000 Ft
Gyermek hazaszállítása   100.000 Ft   0 Ft
Útiokmányok pótlásával kapcsolatos külföldi utazási
és konzulátusi költségek megtérítése
  10.000 Ft   10.000 Ft
Tartózkodás meghosszabbítása   250.000 Ft   100.000 Ft
Holttest hazaszállítása   500.000 Ft   0 Ft
    Lavina   Hógolyó
Egészségügyi segítségnyújtás
Orvosi költségek betegségre, balesetre   8.000.000 Ft   3.000.000 Ft
Orvosi költségek balesetre   8.000.000 Ft   3.000.000 Ft
Orvosi költségek betegségre   8.000.000 Ft   3.000.000 Ft
Orvosi költségek téli sportbalesetre   8.000.000 Ft   3.000.000 Ft
Beteg hazaszállítása   8.000.000 Ft   2.500.000 Ft
Sürgősségi fogászati limit   50.000 Ft   0 Ft
Balesetbiztosítás
Baleseti halál   2.000.000 Ft   1.000.000 Ft
Baleseti rokkantság   2.000.000 Ft   1.000.000 Ft
Légi katasztrófa esetén többlettérítés   3.000.000 Ft   0 Ft
Poggyászbiztosítás
Poggyászbiztosítás   150.000 Ft   80.000 Ft
Téli sportfelszerelés (poggyászbiztosítás részeként)   100.000 Ft   50.000 Ft
Útiokmányok, iratok   25.000 Ft   10.000 Ft
Egyéb segítségnyújtási szolgáltatások
Mentés, keresés költségei összesen   1.000.000 Ft   1.000.000 Ft
Beteglátogatás költségei összesen   150.000 Ft   100.000 Ft
Gyermek hazaszállítása   100.000 Ft   0 Ft
Úti okmányok pótlásával kapcsolatos külföldi utazási
és konzulátusi költségek megtérítése
  10.000 Ft   10.000 Ft
Tartózkodás meghosszabbítása   250.000 Ft   100.000 Ft
Holttest hazaszállítása   500.000 Ft   0 Ft

Kizárólag a Gránit Bank Zrt ügyfelei részére!